با ما تماس بگیرید

لیست قیمت چاپ پیکسل

تعدادپیکسل براق سایز 44 قیمت هر عددپیکسل براق سایز 58 قیمت هر عدد
1 تا 50 عدد2500 تومان3500 تومان
51 تا 902000 تومان3000 تومان
120 تا 500 1250 تومان2500تومان
550 تا 800 1200 تومان2000تومان
900 عدد به بالا1050 تومان1900 تومان

تعدادپیکسل براق سایز 44 قیمت هر عددپیکسل براق سایز 58 قیمت هر عدد
1 تا 50 عدد3500تومان4000 تومان
50 تا 100 2500 تومان3000 تومان
101 تا 200 2300تومان2700تومان
301 تا 5002200تومان2500تومان
500 تا 7002000تومان2300تومان
800 عدد به بالا 1700تومان 2200تومان

تعدادپیکسل براق سایز44 قیمت هر عددپیکسل براق سایز58 قیمت هر عدد
1 تا 50 عدد3500 تومان5500 تومان
50 تا 100 3000 تومان4000 تومان
101 تا500 2700 تومان3500 تومان
550 تا 8001900 تومان3000 تومان
900 عدد به بالا 1550 تومان 2400 تومان

پیکسل سوزنی

پیکسل جاکلیدی

پیکسل مگنتی